Doelstelling / Missie
Afgelopen jaren zijn er in toenemende mate berichten dat moslims in Nederland zich schuldig maken aan segregatie. Stichting Nederlandse Moslim Associatie (NMA) heeft als doel / missie een duidelijk signaal af te geven ter bevordering van integratie van moslims in Nederland. De Islamitische gemeenschap in Nederland wordt gekenmerkt door culturele diversiteit. Stichting Nederlandse Moslim Associatie (NMA) wil echter niet de diversiteit benadrukken maar juist datgene accentueren wat de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar verbindt: dat zijn het prachtige geloof Islam en het land van residentie namelijk Nederland. De culturele diversiteit wordt hierbij gezien als verrijking. Door het expliciet uitdragen van deze visie beoogt de organisatie moslims van verschillende afkomst aan te trekken met het streven te komen tot een multi-etnische eenheid.

Integratie
Integratie en niet segregatie staat binnen Stichting Nederlandse Moslim Associatie (NMA) centraal. Moslims worden gestimuleerd volledig te participeren in de Nederlandse samenleving. Veelal bestaat het gevoel dat het praktiseren van de Islam in de Nederlandse samenleving niet mogelijk is. Door middel van lezingen in het Nederlands wordt kennis op het gebied van de Islam overgedragen. Diverse maatschappelijke kwesties worden vanuit Islamitisch perspectief belicht met als doel om integratie en participatie in de Nederlandse samenleving te vergemakkelijken waarbij wederzijds respect uiteraard wel de basis is. Heersende vooroordelen moeten worden weggenomen. In lezingen wordt bijvoorbeeld herhaaldelijk benadrukt dat Islam een geloof is van vrede en vergeving en niet van geweld en vergelding; de moslimgemeenschap moet worden gekenmerkt door een vredelievende houding en dit ook uitstralen naar de samenleving.

Emancipatie
Emancipatie is afkomstig van het Latijns woord Emancipatio. Emancipatie is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Stichting Nederlandse Moslim Associatie (NMA) wil onder andere de emancipatie van vrouwen bevorderen. Er is een zeer actieve vrouwengroep die diverse activiteiten ontplooit met als doel vergroten van kennis op het gebied van Islam; daarnaast stimuleert deze vrouwengroep een actieve houding binnen de Nederlandse samenleving.

Organisatie
Stichting Nederlandse Moslim Associatie (NMA) heeft een bestuur geflankeerd door meerdere adviseurs vertegenwoordigt in diverse commissies. Alle betrokkenen bekleden diverse betrekkingen in de maatschappij. De organisatie draait volledig op de vrijwillige inzet van gemotiveerde moslims. Circa 300 gezinnen uit Amsterdam en omstreken zijn aangesloten bij de stichting. Voor de opzet van de organisatie verwijzen wij u naar de organisatie structuurpagina.

Activiteiten
Om de doelstelling te realiseren worden diverse activiteiten ontplooid binnen Moskee Taqwa. Er worden Koran- en godsdienstlessen verzorgd voor jong en oud. Er wordt met grote regelmaat lezingen gegeven over diverse Islamitische onderwerpen. Voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot gezondheidsthema’s worden eveneens georganiseerd. Er wordt altijd op gepaste wijze stil gestaan bij religieuze feest- en gedenkdagen.

Wij hopen van harte u te kunnen verwelkomen in onze moskee.